Jelenlegi hely

Adatkezelési tájékoztató

A KONCZEPCIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”) elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Szolgáltató személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon a https://www.iwebmarketing.hu weboldalat (a továbbiakban: „Weboldal”) látogató személyek személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azokat hogyan gyakorolhatja A Tájékoztatóban olvasható fontosabb fogalmak jelentéséről az 1. számú mellékletben tájékozódhat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót!

Ki kezeli a személyes adatokat?

A Tájékoztató tartalmával, illetve a személyes adatok gyakorlásával összefüggő jogokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érhető el további információ:

Adatkezelő neve: KONCZEPCIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Déryné utca 44.

Elérhetőség: E-mail: info@iwebmarketing.hu
 Telefonszám: +36-30-9-453-908

Honlap: www.iwebmarketing.hu

Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék: Cg 06-09-007274.

Adószám: 12614325-2-06

Milyen adatokat kezelünk, milyen célból és milyen jogalapon?
Ügyfeleink személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának megfelelően kezeljük, azokat nem használjuk fel további másodlagos célokra. A Szolgáltató különösen az alábbi célok érdekében gyűjti, kezeli, használja fel, tárolja vagy kezeli más módon Ügyfelei adatait:

a. Hírlevél, direkt marketing tevékenység
üzleti- és ügyfélkapcsolatok ápolása, fenntartása és bővítése érdekében;
reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

b. Általános kapcsolatfelvétel
szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása érdekében;

c. Ajánlat kérésére vonatkozó kapcsolatfelvétel
ajánlat kérése, azzal kapcsolatos kérdések megválaszolása érdekében;

d. Közösségi oldalak kezelése
a meghatározott közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése;

Cookie-k sütik kezelése, analitika
weboldalakra jellemző cookie-k a felhasználók azonosítása és a weboldalt látogatók nyomon követése.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan adatkezelési célonként kategorizált teljes körű, így különösen az alkalmazott jogalapokkal kapcsolatos információkat a Tájékoztató 2. számú mellékletében olvashat.
A Weboldal analitikai célokra adatot gyűjt a látogatóiról, a látogatásuk időtartalmáról, tevékenységükről és a Weboldal egyéb felhasználásáról. Ezek az adatok anonimizált, illetve aggregált adatok, azaz azokból nem vagy csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet beazonosítani, ugyanakkor sok kerülhet IP címek kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra. A cookie-k olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják az Ön számítógépét, és tárolják a vonatkozó technikai adatokat, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. Tekintettel arra, hogy az IP címek személyes adatnak tekinthetőek, illetve arra, hogy az Ön számítógépén a cookie-k kerülhetnek tárolásra, ezért a jelen Tájékoztató a cookie-kkal összefüggő adatkezelésekre is irányadó. A cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben cookie-k számítógépén való elhelyezését nem kívánja, azokat a Weboldalhoz való hozzáférést megelőzően a böngészője beállítások menüjében letilthatja.
Az analitikai adatkezelés célja, hogy pontos visszajelzést kapjunk a Weboldal látogatottságáról (statisztikai cél). A Weboldal kizárólag összesített, személyes információt nem tartalmazó adatot szolgáltat (pl. a weboldalon található linkekre való kattintások számával vagy az oldal látogatóinak országával összefüggésben). Az analitikai adatokat kizárólag a Szolgáltató ismerheti meg. Az analitikai adatokat a Weboldal tárhelyszolgáltatója is kezelheti, és aggregált formában felhasználhatja a szolgáltatása népszerűsítése érdekében.
Az alkalmazott cookie-k és weboldal analitikákról a tájékozató végén olvashat részletesebben.

3. Meddig őrizzük meg az adatokat?
Adatkezelési tevékenységeink az Ön hozzájárulásán alapulnak, ezért ezek esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek kezelésre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az egyes adatkezelési célokhoz rendelt megőrzési időtartamokról részletesen a Tájékoztató 2. számú mellékletében tájékozódhat.

4. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?
A Szolgáltató a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket tesz. Az adathoz kizárólag megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező, felhatalmazott munkatársaink férhetnek hozzá a szükséges hozzáférés elve alapján, az alkalmazandó jog által megengedett, feladatuk ellátásához szükséges mértékig.

Minden szükséges intézkedést megteszünk Ügyfeleink személyes adatainak védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

5. Adatfeldolgozás és kiszervezés
A Szolgáltató bizonyos szolgáltatások nyújtása vagy tevékenységek végzése érdekében harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe amely harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján, a Szolgáltató nevében és az általunk meghatározott valamely konkrét célból kezelik a személyes adatokat.
Az Adatfeldolgozók tevékenységük ellátása során bizonyos esetekben hozzáférhetnek az Ügyfelek személyes adataihoz és jogosultak azokat megismerni. Az ilyen esetekben a Szolgáltató megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében és ilyen intézkedések alkalmazását követeli meg az Adatfeldolgozóitól is.
Az Ön személyes adatainak továbbítása az alábbi címzettek részére történik:
Revo Systems Kft - Tárhelyszolgáltatás

Az Adatkezelés során a Társaság az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba nem továbbítja.

6. Közös adatkezelés
Ügyfeleink személyes adatai kezelésének bizonyos céljait és az adatkezelés során alkalmazott eszközöket a Szolgáltató és a […] közösen határozza meg. Mivel a személyes adatok a biztonsága azok közösen történő kezelése során is kiemelt fontossággal bír mind a Szolgáltató mind a […] számára, ezért megállapodásban rögzítettük a személyes adatok megfelelő védelmének biztosításával kapcsolatos kötelezettségeink és felelősségünk megoszlását. Közös adatkezelés esetén az alábbi 7. pontban meghatározott jogok az előbb említett megállapodástól függetlenül mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatók. A megállapodás lényegéről további részleteket az Adatkezelő fenti elérhetőségein lehet megtudni.

7. Az Ön jogai
Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:

 • a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
 • a személyes adatai helyesbítését kérni;
 • a személyes adatai törlését kérni;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • adathordozhatóság biztosítását kérni;
 • tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen;
 • illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.
Abban az esetben, ha a Szolgáltató valamely okból nem tesz intézkedéseket az Ön benyújtott kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk Önnek az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg Önt.
A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.
Abban az esetben, ha megalapozottságára vonatkozó kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük Öntől.
Az Ön jogai gyakorlásának teljessége érdekében a Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Ön személyes adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ön kérésére külön tájékoztatást nyújtunk e címzettekről.

7.1 A hozzáféréshez való jog
Ön kérheti a Szolgáltatótól, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

 • az Adatkezelés célja(i);
 • a kezelt Személyes Adatok kategóriái;
 • azon Címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
 • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott
 • tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
 • az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
 • ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal megtörténte vagy meg nem történte, illetve automatizált döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az milyen várható következményekkel jár Önre.

Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy - amennyiben Ön másként nem kéri - a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

7.2 A helyesbítéshez való jog
Ön kérheti, hogy a Szolgáltató által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait egészítsük ki.

7.3 A törléshez való jog
Ön kérheti, hogy a Szolgáltató késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait amennyiben:

 • a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük; hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Tájékoztató 7.6. pontjának megfelelően sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre;
 • a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt; a Személyes Adatokat a Szolgáltató alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az Adatkezelés:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a Személyes Adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 • az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a Személyes Adatokra az Adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy Ön sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük. Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az Adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

7.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk:

 • az Adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • és az Adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Tájékoztató 7.3 pontjában részletezett törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az Adatkezelés közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a Személyes Adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a Személyes Adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése ellen, kivéve, ha az Adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.7 Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

A Szolgáltatónál automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

7.8 A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. A Szolgáltató biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

10. személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok gyakorlásának módja
A személyes adatok védelmével kapcsolatos jelen tájékoztatóba foglalt jogait a Szolgáltató irodájában személyesen vagy meghatalmazott útján, vagy a Szolgáltató részére küldött levélben, vagy az info@konczepcio.hu email címre küldött elektronikus üzenetben gyakorolhatja.

11. Jogorvoslati lehetőségek

11.1 A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult panaszt benyújtani a Szolgáltatónál, vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A Magyarországon működő felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

11.2 Bírósághoz fordulás
Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott 11.1. pontban említett panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. Jogainak megsértése esetén a Szolgáltató elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

12. Egyéb körülmények
Jelen Tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos. A Tájékoztatót a Szolgáltató bármikor jogosult módosítani, amelyről Önnek előzetesen tájékoztatást adunk. A Tájékoztató módosulásáról az Ügyfeleket a www.konczepcio.hu weboldalon keresztül, valamint a hírlevélre feliratkozott személyeket hírlevélen keresztül értesítjük. A Tájékoztatóban esetlegesen nem feltüntetett egyéb Adatkezelésekre vonatkozóan a jelen Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak azzal, hogy a jelen Tájékoztatóban nem feltüntetett Adatkezelések körülményeiről, így az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a Személyes Adatok forrásáról, a kezelt Személyes Adatok köréről, az Adatkezelés időtartamáról, a Címzettek kategóriáiról, az automatizált döntéshozatal tényéről, a kötelező adatszolgáltatás tényéről valamint annak elmaradásának lehetséges következményeiről, valamint a közös Adatkezelés tényéről és esetlegesen az annak alapjául szolgáló megállapodás lényeges tartalmáról az adott Adatkezelést szükségessé tevő eseményre vagy körülményre vonatkozóan, az Adatkezelő által kialakított nyomtatvány vagy egyéb nyilatkozat formanyomtatványa adja meg a tájékoztatást.

1. számú melléklet Fogalmak

Adatkezelő: a Tájékoztató 1. pontjában meghatározott szervezet.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot az Adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a Címzett az Adatkezelőtől illetve az Érintettől különböző harmadik személy-e.

Érintett: az az Ügyfél, akire vonatkozóan az Adatkezelő Személyes Adatnak minősülő bármilyen információt kezel. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az Érintett közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható.

Ügyfél: az a személye, aki a Szolgáltató weboldalát látogatja, ott kapcsolatba lép a Szolgáltatóval, szolgáltatást vesz igénybe stb. A Tájékoztatóban külön nem meghatározott fogalmak a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

2. sz. melléklet Tájékoztatás az ügyféladatok kezelésének körülményeiről adatkezelési célok szerinti bontásban

Az adatkezelés célja Az adatok forrása Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Címzettek Adattovábbítás harmadik országba
vagy nemzetközi szervezet részére
(Igen/Nem)
Kötelező-e a személyes adatok megadása
jogszabály vagy szerződés alapján?

(Igen/Nem)
Kötelező adatszolgáltatás esetén
az adatszolgáltatás elmaradásának
lehetséges következményei
1. Direkt marketing (hírlevél) Érintett Az Érintett hozzájárulása Név, email cím A hozzájárulás visszavonásáig Nem Nem
2. Általános kapcsolatfelvétel Érintett Az Érintett hozzájárulása Név, email cím A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig Nem Nem
3. Ajánlat kérésére vonatkozó kapcsolatfelvétel Érintett Az Érintett hozzájárulása Név, email cím A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig Nem Nem
4. Közösségi oldalak Érintett, Közösségi oldal Az Érintett hozzájárulása a közösségi oldalakon Facebook/Google+/Twitter
/Pinterest/Youtube/Instagram stb.
közösségi oldalakon regisztrált
neve és a felhasználó nyilvános profilképe
A hozzájárulás visszavonásáig,
az érintett oldal lájkjának visszavonásáig
Nem Nem